Overzicht Gent Word Warme William Word Warme William Waar kan je terecht? Waar kan je terecht? Nieuws Nieuws Wat is Warme Stad Gent? Wat is Warme Stad Gent?

Wat is een Warme Stad?

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden.

Hoe ziet Warm Gent eruit?

In Warm Gent werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken. Dit gebeurt op maat van de lokale behoeften, volgens een eigen actieplan met eigen acties.

Warm Gent vroeg daarvoor aan meer dan 30 Gentse organisaties die werken met/voor kinderen en jongeren: wat is er nodig in Gent om de veerkracht en het welzijn van onze kinderen en jongeren te versterken? Diezelfde vraag werd ook gesteld aan een 9-tal jongerengroepen. Tevens gaven jongeren via een stadsgame ‘mayor@yourtown’ input op de vraag wat voor hen een warme Stad is.

Op basis van hun antwoorden formuleerde Warme Stad Gent 4 grote doelstellingen:

1. Kwetsbaarheid is bespreekbaar in Gent. Het taboe daalt.
2. Kinderen en jongeren krijgen de kans zich te ontplooien.
3. Het Gentse hulpverleningsaanbod is gekend, laagdrempelig en afgestemd op elkaar.
4. Gent geeft ruimte voor ontmoeting en verbondenheid.

Deze vier pijlers vormden de basis voor het actieplan 2017-2019 en werden vertaald naar verschillende acties en projecten.


Acties

Strategische doelstelling 1: kwetsbaarheid is bespreekbaar in Gent. Het taboe daalt

 

Actie 1: Geestig Gent, een jaarlijkse bewustwordingsdag

We streven ernaar dat jongeren over hun moeilijkheden /kwetsbaarheid durven praten en (leren) luisteren naar elkaar, maar ook dat ze hun talenten leren ontdekken en kunnen ontplooien.

In 2017 ging de eerste editie van Geestig Gent door op de Zuid op 11 oktober, in het kader van de Week van de Geestelijke Gezondheid. Het werd een heus festival voor jongeren, met onder meer Radio Gaga die live radio kwam maken (zie ook onder), workshops, een vrij podium, standenmarkt, moodwall en zelfs een prijsuitreiking voor de warmste groep van Gent! Met meer dan 400 deelnemers werd deze eerst editie een succes!

In 2018 werd Geestig Gent een meer intiem event binnen de gezelligheid van het dat jaar geopend OVERKOP-huis (zie verder). Er waren workshops en ontmoetingsactiviteiten en ook animatie, muziek en  film.

In 2019 organiseert Warme Stad Gent samen met OVERKOP en Te Gek!? op 2 mei ‘De Langste Tafel’ in het Zuidpark; om meer aandacht te vragen voor het welbevinden van jongeren. Symbolisch, want de tafel is de plek bij uitstek voor ontmoeten en delen. We zorgen voor muziek en sfeer en vragen dat iedereen wat lekkers meebrengt om te delen. Iedereen welkom! 


Actie 2: Warme Stad Gent meets Radio Gaga

Radio Gaga was van de partij op 11 oktober 2017 (Geestig Gent)! Joris en Dominique brachten live radio vanuit hun mobiele radiostudio. Verschillende jongeren en bekende Gentenaars kwamen er plaatjes aanvragen en brachten heel mooie, vaak pakkende getuigenissen. Bedankt nog eens aan elk van hen! Zij hielpen samen een stap verder te zetten in het doorbreken van taboes die er jammer genoeg nog steeds zijn.

Warme Stad Gent maakte hier samen met de televisiemakers van Radio Gaga een mooie reportage van. Deze is beschikbaar voor scholen, maar kan ook vertoond worden binnen organisaties en op evenementen. We willen onder andere hiermee het thema verder blijven aankaarten!


Actie 3: Warme William

Warme William is de mascotte van de Warme Steden en Gemeenten. Hij staat in onze stad symbool voor de 'Warme Gentenaar', iemand die inziet hoe belangrijk het is om een luisterend oor aan te bieden en te vragen hoe het écht met iemand gaat, want dat kan het verschil maken. De levensgrote beer reist rond doorheen Gent en roept elke Gentenaar op om een Warme William te zijn voor elkaar. Elke maand kan je hem op een andere plaats vinden.

Tips om zelf ook meer 'Warme William' te worden, vind je op www.warmewilliam.be! En stuur een warme boodschap naar iemand die dat verdient! Je vindt onze postkaartjes in de GentinfoPunten. Een overzicht van alle GentinfoPunten vind je op www.stad.gent.

Vind onze mascotte Warme William en post een selfie met hem #warmGent’.


Actie 4: jongerenparticipatie - Mayor@YourTown

Kinderen en jongeren willen we stimuleren zichzelf te ontplooien én (zo ook) weerbaarder te worden. Hoe dat moet gebeuren? Daarover willen we hun met Warme Stad ook een stem geven. Begin 2017 sloten we alvast aan bij de urban game Mayor@YourTown! Jongeren werden met dit stadsspel uitgedaagd om met nieuwe ogen naar hun stad te kijken en mee te beslissen over nieuwe jeugdinitiatieven.

Mayor@YourTown liep van 3 tot 10 februari 2017 in Gent door de Jeugddienst. Eén opdracht was dat jongeren meedachten over wat Warme Stad Gent voor hen moet inhouden.
Hier vind je alvast het rapport met alle resultaten terug.


Strategische doelstelling 2: Kinderen en jongeren krijgen de kans zich te ontplooien

 

Actie 5: versterken via psycho-educatie

In het kader van het project ‘Blijf er niet mee zitten’ kunnen verenigingen en organisaties met de steun van Stad Gent gratis activiteiten aanvragen, waar inzetten op veerkracht maar ook grote en kleine emoties zoals verdriet of depressieve gevoelens aan bod komen. We willen dit aanbod uitbreiden naar kinderen, jongeren, ouders en (semi-) professionelen die met kinderen en jongeren werken.

De sessies die worden aangeboden versterken de weerbaarheid bij kinderen en jongeren en helpen ouders en deskundigen om dit te doen.


Actie 6: koffers educatief materiaal

Gentse scholen en organisaties maken vaak gebruik van educatief materiaal om kinderen en jongeren te leren hoe ze moeten omgaan met emoties, conflicten, ingrijpende gebeurtenissen… er bestaat heel wat materiaal waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Omdat deze materialen soms duur zijn in aankoop, werden twee materiaalkoffers aangemaakt voor Gent die scholen en organisaties gratis kunnen ontlenen!

Eén koffer focust op kleuters en leerlingen in het basis onderwijs; één op leerlingen in het secundair onderwijs. 


Actie 7: ouder- en jongerentraining rond omgaan met emoties

Het Universitair Therapeutisch Centrum ‘Kind en Adolescent’ van de UGent ontwikkelde een online e-health trainingstool voor ouders om hen te ondersteunen in het (h)erkennen van en omgaan met moeilijke momenten van hun (tiener)kinderen. Het project Warme Stad kijkt om dit beschikbaar te stellen voor organisaties die ouders bereiken. Scholen, maar ook organisaties als De Gezinsbond, Spelotheken, de opvoedingswinkel… komen in aanmerking.

[deze actie staat even 'on hold' in afwachting van concrete mogelijkheden]


Actie 8: Emotionele remediëring: gevoelsplekken

Jongeren hebben nood aan een manier om adequaat om te gaan met (opgekropte) emoties en frustraties. Psychotherapeute Lut Celie van De Bleekweide is een expert in het werken rond emotionele remediëring en het bouwen van gevoelsplekken. Dit zijn ‘extra warme’ plekken waar kinderen en jongeren emoties en de daarmee gepaard gaande gedragsuitingen op een constructieve manier kunnen (h)erkennen, benoemen en verwerken.

Warme Stad Gent werkte samen met Lut Celie en de Bleekweide aan een piloottraject in de wijk Ledeberg. Verschillende organisaties, en vooral veel jongeren uit de wijk werden hierin betrokken. Het leidde alvast tot de bouw van een prachtige stilte/verdrietplek. 


 

Actie 9: Warme Scholen

Vijftien pilootscholen in Gent (over de netten heen, basis- en secundair onderwijs) engageerden zich om een 'warme school' te worden. Deze scholen worden procesmatig begeleid door Flanders Synergie om tot een schoolbrede aanpak te komen over de veerkracht en het mentaal welbevinden van iedere leerling. Iedereen goed in zijn vel is het streefdoel!

Meer info en contactadressen via www.gavoorgeluk.be/warme-schoo


Strategische doelstelling 3: In Gent is het hulpverleningsaanbod gekend, laagdrempelig en afgestemd op elkaar

 

Actie 10: ontwikkelen van een Serious Game - sociale kaart Gent

Jongeren vinden moeilijk de weg naar hulp. Het aanbod is onvoldoende gekend en/of er zijn hoge drempels. Vzw Jes werkte in opdracht van Warme Stad Gent een serious, maar plezante game uit rond de sociale kaart in Gent 'HOTSPOT'. Bedoeling is dat jongeren zo op speelse wijze kennis maken met Gentse organisaties en hun aanbod. Het spel kan in OVERKOP gespeeld worden en 4 kernthema’s komen aan bod: verslaving, vrije tijd, fit in je hoofd en seksualiteit. Tevens wordt een online pagina voorzien vanuit het spel dat als interface fungeert naar de sociale kaart zelf, voor gebruik achteraf.

Momenteel wordt het spel nog getest en op punt gezet. Doelstelling is dat het vanaf september 2019 ruim aangevraagd kan worden door alle Gentse secundaire scholen, jongerenorganisaties e.a. Doelleeftijd: 16-18jaar.


Actie 11: OVERKOP Gent - Huis voor Jongeren

In OVERKOP Gent, het ‘Huis voor jongeren’ kunnen jongeren (12-25 jaar) terecht met al hun vragen. Het is een plek waar ze gewoon kunnen binnenlopen, waar iemand naar ze luistert en samen met hen zoekt naar wat ze nodig hebben. Naast de mogelijkheid voor therapeutische hulp is het Huis voor Jongeren tegelijk een plek van ontmoeting, waar jongeren kunnen chillen en samen dingen kunnen doen.

Initiatiefnemende partners zijn TOPunt Gent (CLB’s), JAC, UZ Gent Kinderpsychiatrie, CGG Eclips en RCGG en Stad Gent. Onder meer via Overkop wensen zij ook hun eigen werkingen beter op elkaar af te stemmen.

Op 7 februari 2018 opende OVERKOP Gent! 


Strategische doelstelling 4: Gent geeft ruimte voor ont-moeting en verbondenheid

 

Actie 12: Student in Warm Gent

Samen met Warm Gent willen alle Gentse Hogeronderwijsinstellingen meer samenwerken en kennis delen. Samen werd ook een laagdrempelig onlinebuddysysteem ontwikkeld om echte ontmoetingen tussen studenten te stimuleren: KLIK, een app die studenten (only!) toelaat om samen te sporten, een koffie te drinken, samen te koken… De website die er aan gekoppeld is biedt ook een overzicht van andere initiatieven die er zijn rond geestelijke gezondheid in het hoger onderwijs en waar je als student terecht kan.

KLIK werd met succes gelanceerd op de student kick-off van 26 september 2018 en slechts een goede 2 maanden later werd deze app al meer dan 3500 keer gedownload.

Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Artevelede hogeschool, Odisee en Luca School of Arts, tekenden samen met Logo Gezond+, Fonds Ga voor Geluk en Stad Gent de samenwerkingsovereenkomt. Een projectverantwoordelijke werd alvast aangesteld tot eind 2019.


Partners van Warm Gent

Al deze acties zouden niet mogelijk zijn zonder onze partners. Vandaar een warme dankjewel aan:
Fonds GavoorGeluk, Fonds Rode Neuzen, Gentse servicesclubs, VIGeZ, KULeuven Lucas, Sociologie UGent.

De projectgroep: Stad Gent, Logo Gezond+, Vzw TOPunt, AZ Jan Palfijn, De Bleekweide, CGG Eclips, Huis van het Kind, JAC, jeugddienst, Kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent, Opvoedingswinkel, OCMW Gent, RCGG Deinze-Eeklo-Gent, Steunpunt Expertisenetwerken vzw, Arteveldehogeschool, Luca School of Arts KU Leuven, Odisee KU Leuven, UGent, HoGent, vzw Habbekrats, Vzw Jong, vzw Tejo, de Gentse Wijkgezondheidscentra, Platform voor de samenlevingsdienst.

Daarnaast willen we zeker de vele partners bedanken die niet in de projectgroep zitten maar ook hun steentje bijdragen aan dit project. En uiteraard ook dank aan de jongeren zelf!


Contact

Wil je meer uitleg, heb je nog ideeën, zin om mee te werken of blijf je graag op de hoogte?

Wil je graag dat jouw Stad of Gemeente ook een 'Warme Stad/Gemeente' wordt? Neem vrijblijvend contact op met Sarah Peene (09 265 00 51).