Overzicht Gent Word ook jij een Warme William? Word ook jij een Warme William? Waar kan je terecht? Waar kan je terecht? Nieuws Nieuws Wat is Warme Stad Genk? Wat is Warme Stad Genk?

Wat is een Warme Stad?

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd legt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden.

Hoe ziet Warm Genk eruit?

In Genk willen we dat alle kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen. Dan kunnen ze meer genieten van wat hen gelukkig maakt, en zijn ze beter gewapend tegen moeilijke momenten.

In Genk gebeurt er op dit vlak al heel veel! Vanuit jeugd, welzijn, sport, cultuur, onderwijs,… zetten mensen zich elke dag in om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren een duwtje in de rug te geven. Warm Genk heeft verschillende bestaande acties in kaart gebracht en gekeken naar waar er behoefte is aan extra ondersteuning. We willen inspelen op deze behoeften en verschillende initiatieven verbinden onder de brede paraplu van Warm Genk.

Als mascotte helpt Warme William ons deze boodschap uit te dragen. Deze vriendelijke beer nodigt jong en oud uit om met elkaar te praten en, even belangrijk, naar elkaar te luisteren. Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen om van Genk een Warme Stad te maken.

Warm Genk wil ook succeservaringen stimuleren bij kinderen en jongeren, inzetten op talenten en krachten, extra aandacht hebben voor schoolverlaters, pesten tegengaan en het hulpverleningsaanbod toegankelijker maken. Een waaier van kleine en grote acties die, samen met de andere initiatieven in Genk, het vuur van deze Warme Stad brandende houden!


Acties

Strategische doelstelling: Maatschappelijk kwetsbare jongeren ondersteunen in hun zoektocht naar werk

Actie 1: De Goed-Gevoel-Stoel

De Goed-Gevoel-Stoel is een methodiek van drie praatsessies die de veerkracht versterkt van maatschappelijk kwetsbare mensen vanaf 18 jaar. Zij hebben het vaak moeilijk op verschillende levensdomeinen. Via het werken aan mentale weerbaarheid geeft de goed-gevoel-stoel de deelnemers ‘een stevig zitje’, wat kan helpen bij het zoeken en houden van een job.
Twee begeleiders van maatschappelijk kwetsbare jongvolwassenen in Genk volgden een train-de-trainer van de Goed-Gevoel-Stoel, zodat ze hiermee in hun organisatie aan de slag kunnen.

 

Actie 2: Ik stop met school

De folder ‘Ik stop met school. Ik maak werk van mijn toekomst.’ biedt volwassen steunfiguren een leidraad om een afrondend gesprek te voeren met een leerling die heeft besloten om vroegtijdig de school te verlaten. Warm Genk werkt momenteel aan een Genkse versie van de oorspronkelijk in Maasmechelen ontwikkelde folder.  Het afrondend gesprek, meestal gevoerd door een vertrouwenspersoon in de school, maakt toekomstperspectieven en hulpbronnen voor de jongeren duidelijk.


Strategische doelstelling: luisteren naar de mening en noden van kinderen en jongeren

Actie 3: Focusgroepen

Het is belangrijk om te luisteren naar de mening van kinderen en jongeren. Wat vinden zij leuk in Genk? Welke plekken of activiteiten maakt hen gelukkig? En waar is er nog ruimte voor verbetering? Via verschillende focusgroepen bevragen we jongeren van 13 tot 21 jaar over thema’s rond mentaal welbevinden. We hebben vanuit Warm Genk al drie gesprekken georganiseerd en nog één te gaan.
Wat komt er alvast uit de gesprekken? Dat een goede band met vrienden en familie heel belangrijk is, en dat een ondersteunende omgeving op school echt wel helpt om je goed in je vel te voelen.


Strategische doelstelling: talenten en krachten van jongeren een centralere plaats geven in de school

Actie 4: Aandacht in Actie

Jongeren vinden het soms moeilijk om voor zichzelf op te komen of weten niet altijd waar ze goed in zijn of waar ze naartoe willen in het leven. Een weerbaarheidstraining kan hier een antwoord bieden. Via Aandacht in actie kunnen jongeren zicht krijgen op hun manieren van reageren, meer zelfkennis verkrijgen, doelen voor zichzelf stellen, enzovoort. Warm Genk biedt aan de Genkse scholen een tussenkomst om hun leerkrachten de opleiding Aandacht in Actie van Arktos te laten volgen.


In oktober 2018 nemen twee scholen deel aan de opleiding Aandacht in Actie, die speciaal voor hen in Genk wordt georganiseerd.

Actie 5: Warme Scholen

Warm Genk draagt de Warme Scholen in Genk een warm hart toe. Vier Genkse scholen nemen deel aan dit pilootproject, waarin de scholen een langdurig traject doorlopen om de leerlingen zich goed in hun vel te doen voelen. Drie pijlers zijn hierin belangrijk: welbevinden, betrokkenheid en gezond emotioneel functioneren. Dit project is er op initiatief van het Fonds Ga voor Geluk en wordt gecoördineerd door Flanders Synergie.

Actie 6: Samenwerkingskoffer

In de samenwerkingskoffer vinden klasleerkrachten een handleiding en bijhorende materialen voor ervaringsgerichte spelletjes die de samenhang in de klas bevorderen.  Vzw Pas, de Genkse opvoedingswinkel, is de koffer in een nieuw jasje aan het steken. Warm Genk draagt haar steentje bij door het toevoegen van een stukje over veerkracht. Ook financieren we mee de aanmaak van de koffers. De ambitie is dat op lange termijn elke Genkse school die dit wil, na een vorming, de koffer in haar bezit heeft.

Actie 7: Complimentenactie 1 maart

Tijdens 1 maart 2018 konden alle Genkse scholen gratis materialen uitdelen aan hun leerlingen naar aanleiding van de internationale complimentendag. Jezelf oké vinden is immers belangrijk om je goed in je vel te voelen. En we kennen allemaal dat leuke gevoel als we een oprecht complimentje geven én in ontvangst nemen.
Warm Genk ontwikkelde pakketten voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de hogescholen. Tien basisscholen, zeven secundaire scholen en Campus LiZa gingen aan de slag met de materialen.


Strategische doelstelling: Succeservaringen stimuleren en aandacht hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren

Actie 8: Workshop NokNok

Je goed in je vel voelen en sterk in je schoenen staan, kan je leren. NokNok wil de geestelijke gezondheid van jongeren van 12 tot en met 16 jaar bevorderen. Warm Genk zal in het najaar van 2018 een NokNok-workshop organiseren voor jeugdleiders en jeugdwerkers. Hierin komen de deelnemers meer te weten over veerkracht bij jongeren en worden ze geïnspireerd om spelen, gebaseerd op de vier knaltips van www.noknok.be,  op te nemen in hun werking.

Actie 9: OpBoksen

De Uitdaging biedt aan kinderen en jongeren OpBoksen aan. Dit is een training in olympisch boksen met aandacht voor attitudes zoals respect, discipline, doorzettingsvermogen en communicatie. Via het werken aan deze attitudes worden de deelnemers meer weerbaar en creëren ze een buffer tegen psychische moeilijkheden. Warm Genk ondersteunde mee het aanbod in 2017.

Actie 10: Project talentactiviteiten kinderopvang

De Genkse dienst kinderopvang besteedt in een nieuw project extra aandacht aan talentontwikkeling van de kinderen die naar de buitenschoolse kinderopvang gaan. Warm Genk hangt hier graag haar karretje aan vast en voorziet in een kiddybus. Zo kunnen de kinderen veilig en makkelijk van de school naar de opvang of naar een talentactiviteit in de buurt. We bekijken nog hoe we inhoudelijk een steentje kunnen bijdragen: een bezoekje van Warme William, het uitdelen van complimentenstickers, het inplannen van een talentactiviteit,…

Actie 11: Geestig Gezond Sporten

Geestig Gezond Sporten wil sportclubs ertoe engageren om toegankelijk te zijn voor maatschappelijk en psychisch kwetsbare jongeren. Door sportclubs te ondersteunen en praktische handvatten aan te reiken streeft men naar een sportlandschap waar iedereen kan deelnemen ongeacht achtergrond of psychische bagage. Warm Genk ondersteunt mee de implementatie van Geestig Gezond Sporten in Genk.


Strategische doelstelling: het hulpverleningsaanbod toegankelijker maken

Actie 12: Hulpwegwijslatjes

Samen met OverKop Genk (inloophuis voor jongeren) en JAC Limburg ontwikkelde Warm Genk meetlatjes voor laagdrempelige toeleiding naar eerstelijnshulp. Medewerkers van OverKop en JAC Limburg delen de latjes uit in de Genkse scholen, zodat elke leerling een latje in zijn pennenzak heeft zitten! Zowel in OverKop als bij het JAC kunnen jongeren vrijblijvend de stap zetten om binnen te wandelen en hulp te vragen. Daarnaast organiseert OverKop allerlei leuke vrijetijdsactiviteiten: samen lopen, gezelschapsspelletjes, make-up,…

Actie 13: Promofilmpje Euroscoop

Vanaf de paasvakantie 2018 draait in de Genkse Euroscoop gedurende een jaar voor iedere vertoning een promofilmpje van Warm Genk. Warme William nodigt jongeren hierin uit om bij nood aan een luisterend oor naar het OverKophuis of het JAC te stappen. En minstens even belangrijk moedigt Warme William de kijkers aan om ook zelf een Warme William te zijn en een luisterend oor te bieden aan anderen!

Actie 14: Rondreizende Warme William

Net zoals in de andere Warme Steden, reist Warme William ook in Genk langs diverse locaties. Met de boodschap ‘zet je even en vertel eens, het scheelt als je deelt’ moedigde onze mascotte de voorbije twee jaren aan om te praten over je gevoelens. Want praten over wat je dwarszit lucht op en geeft je de mogelijkheid om hulp te ontvangen. Hulp via een luisterend oor, een glimlach of een warm gebaar. Omdat dit warm gebaar zo belangrijk is, is de boodschap van Warme William in 2018 wat verschoven naar de nadruk hierop. Namelijk, ook jij kan iets betekenen voor anderen en een Warme William zijn. Ontdek snel wie op dit moment de Warme William in de kijker van Warm Genk is!

Actie 15: Gevoelsstand

Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid (1 tot 10 oktober 2018) willen we aandacht voor welbevinden vragen via het opzetten van verschillende gevoelsstanden. Hierbij worden buttons aan jongeren aangeboden, waarbij ze keuze hebben uit een waaier van gevoelsbuttons: blij, droevig, opgewonden, hoopvol,… De uitnodiging tot het opspelden van een button prikkelt om zelf na te denken over hoe je je voelt, én nodigt uit tot een gesprekje met elkaar hierover. De ideale gelegenheid om zelf te praten of een Warme William te zijn voor de ander!


Strategische doelstelling: pestgedrag actief aanpakken en voorkomen

Actie 16: Vorming cyberpesten

Op 6 februari 2018, tijdens de week tegen pesten, organiseerden we  in Warm Genk de vorming cyberpesten van de gezinsbond in Genk. Ouders, hulpverleners en leerkrachten kregen de kans om te weten te komen wat cyberpesten juist inhoudt en wat je ertegen kan doen. Het was een boeiende vorming, met veel ruimte voor interactie tussen lesgever en publiek.